AMMONIAK DEPOSITIE OP NATUURGEBIED

Indien het bedrijf niet beschikt over een Nb-wet vergunning geldt de situatie zoals deze maximaal was binnen de milieuvergunning of – melding in de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015.

Van zowel de bestaande situatie in de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 als de nieuwe situatie laten wij het rekenprogramma Aerius-calculator de depositie berekenen van de depositie van ammoniak op kwetsbare Natura2000 gebieden.

De toename van de depositie is bepalend of de nieuwe situatie kan worden gemeld of een vergunningsaanvraag moet worden ingediend.

Afhankelijk van de toename is een verklaring van geen bezwaar of een vergunning nodig van het bevoegd gezag. In het laatste geval gaan wij na of de aanvraag van een vergunning te vermijden is door het treffen van maatregelen om de ammoniakemissie te verminderen door bijvoorbeeld luchtwassers met een hoger rendement te plaatsen of andere adequate, interne maatregelen in de bedrijfssituatie.

Ga na of de beoogde plannen passen in het bestemmingsplan, Verordening ruimte, Verordening stikstof of andere relevante Besluiten.
WAT HEEFT HACK
MILIEUADVIES TE BIEDEN?


• Berekenen ammoniakdepositie op Natura2000 gebieden.
• Opstellen maatregelen voor beperken ammoniakemisie.
• Opstellen en indienen aanvragen of meldingen Natuurbeschermingswet (PAS).