OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAGEN

Hack milieuadvies kan u bijstaan om uw plannen tot uitvoer te brengen. Hiervoor treedt Hack milieuadvies in overleg met gemeenten en andere overheidsinstanties. Eventuele knelpunten worden zo vroeg mogelijk opgespoord: denk aan de grootte van het bouwblok, ligging binnen de omgeving en bijvoorbeeld de toetsing aan Verordening ruimte en Bestemmingsplan. Vóór het indienen van de definitieve vergunningsaanvraag is dan al duidelijk wat wel/niet tot de mogelijkheden behoort zodat tijdsverlies, problemen met de gemeenten en wijzigingen achteraf voorkomen worden. Belangrijk bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning is de voorbereiding. Een goed vooroverleg met uw gemeente, en natuurlijk ook uw buren, kan van groot belang zijn voor het verdere verloop van de procedure. Het is zaak al zo vroeg mogelijk eventuele knelpunten op te sporen (o.a. ligging bedrijf ten opzichte van de omgeving, bestemmingsplan, etc.) en deze samen met de gemeente te bespreken.


WERKWIJZE


In de beginfase zijn er nog voldoende mogelijkheden om op mogelijke knelpunten in te spelen of zelfs de aanvraag te wijzigen. Voor uzelf is snel duidelijk of een aanvraag soepel kan verlopen of dat er moeilijkheden zullen ontstaan.

Hack milieuadvies kan u de zorg voor een nieuwe vergunning uit handen nemen. Wij zijn uw aanspreekpunt voor het bevoegd gezag en maken gebruik van reeds beschikbare documenten. Hack milieuadvies kan zo nodig het complete tekenwerk voor de milieuvergunning verzorgen. Samen met u wordt bekeken wat de wensen en de mogelijkheden zijn.

VERGUNNINGEN AANVRAGEN OF MELDINGEN INDIENEN


· Nagaan of aangevraagde activiteiten passen in de verleende vergunningen of meldingen of bestemmingsplan.
· Uitvoeren van geurberekeningen met V-stacks rekenprogramma.
· Uitvoeren van fijn stof en NOx berekeningen met ISL3a rekenprogramma.
· Controleren of berekenen van depositie van o.a. ammoniak op natuur- of habitatgebieden met rekenprogramma
Aerius-calculator.
· Aanvragen Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) opstellen
· Adviezen verstrekken over m.e.r-(beoordelings)plicht.
· Opstellen aanvragen omgevingsvergunning voor bouwen en milieu.
· Meldingen indienen Activiteitenbesluit.
Hack Milieuadvies neemt u de zorgen uit handen bij het aanvragen van een milieuvergunning in het kader van de Wet Milieubeheer of melding in kader Activiteitenbesluit.NEEM CONTACT OP